1 JURIDISCHE INFORMATIE


1.1 AKKOORDVERKLARING


Deze voorwaarden en bepalingen zijn van toepassing op de babypoll.eu website, www.babypoll.eu, en haar subdomeinen. Als bezoeker of als lid van babypoll.eu aanvaardt u deze, en verbindt u zich ertoe deze na te leven.


babypoll.eu kan deze voorwaarden steeds wijzigen, en zijn van kracht 30 dagen na datum van de publicatie op deze website.


1.2 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN


De informatie, foto's, films, beelden, data, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren babypoll.eu of de eigenaars ervan toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de babypoll.eu of van de eigenaar de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderzijds over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.


1.3 VERBODEN GEBRUIK VAN DE WEBSITE


U verbindt zich er toe geen gebruik te maken van de website waardoor de website beschadigd, of minder efficiënt werkt, de website niet te gebruiken voor het doorsturen van illegaal materiaal, de website niet te gebruiken om inbreuken te plegen op het persoonsrecht, de wet van de privacy en het recht op vrije meningsuiting, de website niet te gebruiken voor commerciële doeleinden. Alle publiek gemaakte gegevens mogen niet bedrieglijk, bedreigend, eerrovend, lasterlijk of kwellend zijn.


1.4 PERSOONSGEGEVENS


babypoll.eu verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een formulier, of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker babypoll.eu toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand van de babypoll.eu met het oog op een geautomatiseerde gebruikersprofilering en klantenbeheer.


Meer informatie vind u in onze Privacy Statement.


1.5 IP-ADRESSEN


IP nummers worden door de babypoll.eu website vergaard met als doel authenticiteit en de integriteit van de berichten te verhogen door te vermijden dat iemand berichten post in andermans naam. Deze gegevens zijn niet publiek toegankelijk en worden enkel voor statistisch materiaal geregistreerd. Indien gebruikers zich gedragen in strijd met de wet, kunnen deze gegevens eveneens overgemaakt worden aan de bevoegde gerechtelijke instanties.


1.6 COOKIES


De site maakt GEEN gebruik van cookies.


1.7 KLACHTENPROCEDURE


Indien u illegale of schadelijke informatie vindt, verzoeken wij u dit onmiddellijk te melden aan info@babypoll.eu. We zullen de nodige stappen ondernemen om dit probleem zo snel mogelijk van de baan te helpen.


2 AANSPRAKELIJKHEID


2.1 ALGEMEEN


babypoll.eu kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld worden voor opheffing van één of meerdere van zijn, al dan niet gratis, services of de website in zijn geheel op eender welk tijdstip. babypoll.eu kan niet garanderen dat babypoll.eu foutloos is en niet zal worden onderbroken door storingen. babypoll.eu kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor om het even welke schade voortkomend uit het gebruik van deze site.


Als gebruiker of lid van babypoll.eu ben je zelf ten volle verantwoordelijk en aansprakelijk van uw eigen publicaties en uw eigen pagina's, zoals gastenboek, blogs enz. Je bent dus ook aansprakelijk en verantwoordelijk voor de commentaren die anderen posten op jouw pagina's. Je kan dit gemakkelijk zelf verwijderen via het rode kruisje dat naast elke commentaar verschijnt.


2.2 HYPERLINKS


De babypoll.eu website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina's van derden en bevatten of daar op een andere manier naar verwijzen. babypoll.eu heeft geen enkele verantwoordelijkheid over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door leden van de babypoll.eu houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's. Hyperlinks die eventueel verwijzen naar haatdragende, bedreigende racistische zaken of zaken strijdig met de Belgische wet of een inbreuk zijn op de wet van de privacy zullen zo veel en zo goed mogelijk door de beheerders van babypoll.eu verwijderd worden.


2.3 PASWOORDEN (WACHTWOORDEN) EN GEBRUIKERSNAMEN


Elk lid verbindt zich ertoe het geheime en vertrouwelijke karakter van zijn wachtwoord (paswoord) en zijn gebruikersnaam te bewaren. Ieder gebruik van deze identificatie-elementen gebeurt op volledige verantwoordelijkheid van het lid. In geval van verlies of diefstal of frauduleus gebruik van een van deze elementen, is het lid ertoe gehouden babypoll.eu daarvan binnen de kortst mogelijke termijn op de hoogte te stellen via e-mail aan info@babypoll.eu.


2.4 ADVIEZEN VIA DE WEBSITE


Indien er via de website rechtstreeks of onrechtstreeks adviezen worden gegeven voor het nemen van medische, juridische, financiële of andere persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan worden deze adviezen zonder vorm van garantie gegeven en zonder dat babypoll.eu hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden. U dient steeds een deskundige ter zake te raadplegen voor bijkomende inlichtingen omtrent het op uw situatie toegespitst advies.


2.5 TOEPASSELIJK RECHT


Ieder geschil met betrekking tot de babypoll.eu site valt onder toepassing van de Belgische wetgeving. Bovendien is het gebruik van deze site niet toegelaten in landen waar een of meer van deze voorwaarden niet toegelaten zijn volgens de plaatselijke wetgeving.